สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมส่งท้ายปี พ.ศ.2559 โดยภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้เชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP ) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม โดยได้อุทิศตนเพื่อพัฒนา AUAP มากว่าสองทศวรรษ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนาการศึกษาของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดและเป็นการดำรงตำแหน่งตลอดชีพ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »