ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2560 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Panisea 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส่งท้ายปี พ.ศ.2560 โดยในการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน ร่วมแสดงยินดี ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร Facebook Comments …

Read More »

สวัสดีปีใหม่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร Facebook Comments Box

Read More »

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 นั้น เนื่องจาก นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งพิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 Facebook Comments Box

Read More »

ประกาศและข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป ดังต่อไปนี้ ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

Read More »

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยขอให้พนักงานแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 31 กฤกฎาคม 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำไปใช้ประกอบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู้แสดงความคิดเห็น และใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวร้ายป้ายสี หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ   Facebook Comments Box

Read More »