ข่าวสภามหาวิทยาลัย

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 นั้น เนื่องจาก นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งพิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Read More »

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี → รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Read More »

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมส่งท้ายปี พ.ศ.2559 โดยภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้เชิญชวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP ) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้มีอุปการคุณต่อสมาคม โดยได้อุทิศตนเพื่อพัฒนา AUAP มากว่าสองทศวรรษ ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลต่อการพัฒนาการศึกษาของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดและเป็นการดำรงตำแหน่งตลอดชีพ นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ …

Read More »