ข่าวสภามหาวิทยาลัย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “นายนพพร ชื่นกลิ่น” และ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ และนายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงต่ำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ และ นายอำพน กิตติอำพน ได้ขอลาออก จากต่ำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนพพร ชื่นกลิ่น และ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนต่ำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วบัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ราย ดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน …

Read More »

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ดร.กฤษฎา เสกตระกูล” ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้ากระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วัันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกฤษฎา  เสกตระกูล  ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ ณ  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Read More »

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 นั้น  เนื่องจาก นายวิจิตร ศรีสอ้าน ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 12 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,200 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี พิธีการสถาปนาจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วย นักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์และธงประจำมหาวิทยาลัย ขบวนแถวเกียรติยศนำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและอาจารย์ ในชุดครุยวิทยฐานะ เข้าสู่ห้องพิธี จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร …

Read More »