ข่าวทั่วไป

January, 2018

 • 15 January

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

    การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2560 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Panisea 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส่งท้ายปี พ.ศ.2560 โดยในการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน ร่วมแสดงยินดี ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 • 15 January

  สวัสดีปีใหม่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

July, 2017

 • 20 July

  ประกาศและข้อกำหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น และข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป ดังต่อไปนี้ ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  พ.ศ. 2559 ข้อกําหนดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

March, 2017

February, 2017

 • 3 February

  ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนักพระราชวังได้จัดวันบำเพ็ญกุศลของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเจ้าภาพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร รวม 50 คน ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดเทียนหน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์