wichukorn dandecha

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ดร.กฤษฎา เสกตระกูล” ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้ากระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วัันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกฤษฎา  เสกตระกูล  ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศ ณ  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Read More »

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มกราคม 2558 นั้น  เนื่องจาก นายวิจิตร ศรีสอ้าน ได้ดำรงตำแหน่งมาจะครบกำหนดตามวาระในวันที่ 12 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,200 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี พิธีการสถาปนาจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วย นักศึกษาเชิญตราสัญลักษณ์และธงประจำมหาวิทยาลัย ขบวนแถวเกียรติยศนำโดยนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและอาจารย์ ในชุดครุยวิทยฐานะ เข้าสู่ห้องพิธี จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร …

Read More »

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี อวยพร 84 ปี นายกสภามหาวิทยาลัย

  การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2560 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Panisea 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส่งท้ายปี พ.ศ.2560 โดยในการประชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายหลังการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้ อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และพนักงาน ร่วมแสดงยินดี ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Read More »

สวัสดีปีใหม่อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมสวัสดีอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร และ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ประมวลภาพ ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Read More »