Saowanee Lebloet

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม ทุมโฆสิต ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »