ข่าวสภามหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภาฯ

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยา […]

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน” ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

image

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอก

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ Read More »

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

normal_img_5277

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP

การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP Read More »