Home / ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายเผ่าเทพ   โชตินุชิต ประธานกรรมการ

2

นายธีระชัย   เชมนะสิริ กรรมการ

3

นายรุจาธิตย์   สุชาโต กรรมการ

4

พลตำรวจตรีพีรพันธุ์   เปรมภูติ กรรมการ

5

นายนพพร   พิชา กรรมการ

6

นายประสิทธิ์   ตันสุวรรณ กรรมการ

7

นายภานุ   เสถียรพจน์ กรรมการ

8

นายสุเมธ   มณีวัฒนา กรรมการ

9

นายยุทธ   เอี่ยมสอาด กรรมการ

10

นายวัฒนา   วงศ์วิเศษนพคุณ กรรมการ

11

นายประกิต   ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการ

12

นายไพโรจน์   สุวรรณจินดา กรรมการ

13

นายสฤษฏ์พงษ์   เกี่ยวข้อง กรรมการ

14

นายทรงชัย   วงษ์วัชรดำรง กรรมการ

15

นายประสิทธิ์ชัย   หนูนวล กรรมการ

16

นายจตุพล   ปักเข็ม กรรมการ

17

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ

18

คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

19

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลขานุการ

 

—>  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย