5ส@OUC

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน และการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพื่อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพื่อความ สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานและการเรียนรู้โดยการทำความ สะอาดเพื่อตรวจสอบค้นหาสิ่งผิดปกติและบำรุงรักษาป้องกัน อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี

ความสำคัญของ 5ส

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

โซนพื้นที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์/เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม 5ส

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส

มาตรฐานกลาง 5ส

ภาพกิจกรรมปฏิบัติกิจกรรม 5ส