พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “นายนพพร ชื่นกลิ่น” และ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ และ
นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงต่ำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17มกราคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ และ นายอำพน กิตติอำพน ได้ขอลาออก จากต่ำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (วาระลับ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนพพร ชื่นกลิ่น และ นายบุญชู ประสพกิจถาวร ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนต่ำแหน่งที่ว่าง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ราย ดังกล่าว
ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ผูู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

Facebook Comments Box

About Saowanee Lebloet

Check Also

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสถาปนาอธิการบดี เนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี …