พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง “ดร.กฤษฎา เสกตระกูล” ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้ากระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วัันที่ 8 มกราคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกฤษฎา  เสกตระกูล  ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ณ  วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

Facebook Comments Box

About wichukorn dandecha

Check Also

พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 นั้น เนื่องจาก นายกีร์รัตน์ สงวนไทร ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …