พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยพระราชกฤษฎีกาฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  → ดังรายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้ 

Facebook Comments Box

About wichukorn dandecha

Check Also

สวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ …