Home / ข่าวสภามหาวิทยาลัย / โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมี → รายละเอียดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

Facebook Comments

About wp05

Check Also

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมส่งท้ายปี ร่วมแสดงความยินดีแก่นายกสภาฯ ที่ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติคุณของ AUAP

การประชุมสภามหา …