โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่า “ส่วน” ในสำนักงานอธิการบดี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

การแบ่งสายงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน  ประกอบด้วย

1.  งานบริหารทั่วไปและธุรการ  

2. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box