โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่า “ส่วน” ในสำนักงานอธิการบดี
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย
(1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ                                                                  
  (2) งานกิจการสภามหาวิทยาลัย