แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ครั้งที่ วัน/เดือน/พ.ศ./เวลา สถานที่จัดประชุม
Facebook Comments