แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1/2564

 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

2/2564

 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

 

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

3/2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

4/2564

 

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

5/2564

 

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

 

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

6/2564

 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

7/2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

 

ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19

8/2564 *

 

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
(* คณะกรรมการฯกำหนดเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. จ.นครศรีฯ ในวันจันทร์ที่ 20 และวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

ณ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

<<แผนการปฏิบัติงานของ คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ฯลฯ>>

Facebook Comments Box