แผนการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่วันที่เรื่องเพื่อพิจารณาหมายเหตุ
5 / 2565วันอังคารที่
4 ตุลาคม 2565
เวลา 13.30 น.
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอธิการบดี
เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6 / 2565วันอังคารที่
1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
7 / 2565วันอังคารที่

22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.30 น.

1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
   ของคณะกรรมการฯ โดยตนเอง
2. รายงานผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4. (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
    ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 / 2566วันอังคารที่

17 มกราคม 2566
เวลา 13.30 น.

1. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ
   และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1
3. (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
    ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นำผลเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
2 /2566วันอังคารที่

21 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 น.

1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย
   จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เรื่องอื่น ๆ /พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
นำผลตามข้อ 1 เสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณาในเดือนเมษายน 2566
3 / 2566วันอังคารที่
23 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 น.
1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2
2. เรื่องอื่น ๆ /พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
3. การสอบทานความเหมาะสมของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร
    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน
4 / 2566วันอังคารที่
18 กรกฎาคม 2566
เวลา 13.30 น.
1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3
2. เรื่องอื่น ๆ /พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
5 / 2566*วันอังคารที่
19 กันยายน 2566
เวลา 13.30 น.
(* คณะกรรมการฯ
กำหนดเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มวล. จ.นครฯ
ทั้งนี้ อาจเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม)
1. การประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน
   รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพ
   ของผู้ตรวจสอบภายใน
2. แผนการตรวจสอบภายใน ระยะสั้น และระยะยาว
3. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการฯ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขึ้นเงินเดือน
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอธิการบดี
    เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6. เรื่องอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
    (หมายเหตุ นอกจากการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ จะได้กำหนดปฏิบัติงานอื่น ๆ)
     ที่เกี่ยวข้อง อาทิ (1) ประชุมร่วมกับผู้แทน สตง. (โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม)
                              (2) ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
                              (3) ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
                              (4) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
นำผลตามข้อ 3 เสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณาในเดือนตุลาคม 2566
และนำผลตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6
เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาในเดือน
ตุลาคม 2566