แผนการประชุมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครั้งที่วันที่เรื่องเพื่อพิจารณาหมายเหตุ
8 / 2566วันอังคารที่
21 ตุลาคม 2566
เวลา 13.30 น.
1. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของคณะกรรมการฯ
โดยตนเอง
2. รายงานผลการประเมินตนเองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 / 2567วันอังคารที่
16 มกราคม 2567
เวลา 13.30 น.
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1
นำผลตามข้อ 1 และข้อ 2 เสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2 / 2567วันอังคารที่

19 มีนาคม 2567
เวลา 13.30 น.

1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของมหาวิทยาลัย
จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เรื่องอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
นำผลตามข้อ 1 เสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
ในเดือนเมษายน 2567
3 / 2567วันอังคารที่

21 พฤษภาคม 2567
เวลา 13.30 น.

1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2
2. เรื่องอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
3. การสอบทานความเหมาะสมของระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกฎบัตร
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน
4 /2567วันอังคารที่

16 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30 น.

1. รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3
2. เรื่องอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
5 / 2567*วันอังคารที่
17 กันยายน 2567
เวลา 13.30 น.
ณ มวล. นศ.
(*คณะกรรมการฯ กำหนด
เดินทางไปปฏิบัติงาน
ณ มวล. จ.นครฯ
ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม)
1. การประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน
2. แผนการตรวจสอบภายใน ระยะสั้น และระยะยาว
3. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการฯ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการขึ้นเงินเดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของอธิการบดี
เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
6. เรื่องอื่นๆ/พูดคุยกับฝ่ายบริหาร (ถ้ามี)
(หมายเหตุ นอกจากการประชุมแล้ว คณะกรรมการฯ จะได้กำหนดปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ (1) ประชุมร่วมกับผู้แทน สตง. (โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม) (2) ประชุมร่วมกับ
ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย (3) ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(4) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
นำผลตามข้อ 3 เสนอสภาฯเพื่อพิจารณา
ในเดือนตุลาคม 2567 และนำผล
ตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 เสนอสภาฯ
เพื่อพิจารณาในเดือนตุลาคม 2567