องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

          ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” จำนวน 9 คน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
           (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                        เป็นประธานกรรมการ
           (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน                   เป็นกรรมการ
           (3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านกฎหมาย จำนวน 1 คน                           เป็นกรรมการ
           (4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการบริหารงาน หรือด้าน
                 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือด้านความโปร่งใส จำนวน 1 คน             เป็นกรรมการ
           (5) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการเงินและการบัญชี จำนวน 1 คน        เป็นกรรมการ
           (6) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านบุคคล จำนวน 1 คน                               เป็นกรรมการ
           (7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
                 ซึ่งเลือกจากกรรมการ
สภาวิชาการ จำนวน 1 คน                            เป็นกรรมการ
           (8) กรรมการสภามหาวิทยาลัย
                 ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ 
จำนวน 1 คน                               เป็นกรรมการ
           (9) ผู้แทนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
                 จำนวน 1 คน                                                                                  เป็นกรรมการ
           (10) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย                                                         เป็นเลขานุการ
           (11) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย                                                เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

          ประธานกรรมการ และกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ เมื่อครบกำหนดสองปี ให้กรรมการตาม (2) – (9) จำนวนสี่คนพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าการพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลากดังกล่าวเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับจากวันพ้นจากตำแหน่งโดยการจับสลาก นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ประธานกรรมการ และกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
          (1) ตาย
          (2) ลาออก
          (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น
          (4) สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงอันส่งผลกระทบชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
          (5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
          (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
          (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

          ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
          (1) ศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินการตามข้อบังคับนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          (2) ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
          (3) พิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรที่อาจขัดต่อข้อบังคับนี้
          (4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
          (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม
          (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

Facebook Comments Box