องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ ประกอบด้วย

     (2.1) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายสองคนโดยหนึ่งคนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายปกครอง เป็นกรรมการ

     (2.2) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์หนึ่งคน เป็นกรรมการ

     (2.3) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร และ/หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ

(3) พนักงานมหาวิทยาลัยจำนวนสองคนประกอบด้วยพนักงานสายวิชาการหนึ่งคน และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ประธาน และกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี 


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีดังนี้

(1) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์

(2) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องทุกข์

(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

(4) เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และร้องทุกข์

(5) รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box