องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ

→องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยที่ไม่มีหน้าที่ประจำในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นประธานกรรมการ

2. กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อีกจำนวน 4 คน เป็นกรรมการ โดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การตรวจสอบภายนใน การบริหารกิจการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผล ด้านกฎหมายและระเบียบบริหารหน่วยงานในกำกับของรัฐ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้

3. ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง 

4. คณะกรรมการอาจเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเืพ่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการโดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการเป็นผู้ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ท่านละหนึ่งคน


→ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามคู่มือว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และให้มีอำนาจในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วย

1. ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

2. มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบหรือปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการเห็นควร และใช้ผลงานใด ๆ ที่อธิการบดีมอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการ

3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

4. ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อนายกสภามหาวิทยาลัย

    ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดี

5. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือบุคคล ให้ทำหน้าที่ใด ๆ  อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

    

Facebook Comments