ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีร์  รัตนนาคินทร์ ประธานกรรมการ

2

นายธีระชัย   เชมนะสิริ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3

นายรุจาธิตย์   สุชาโต รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4

นายนพพร   พิชา

กรรมการ
5 นายประสิทธิ์   ตันสุวรรณ กรรมการ

6

นายภานุ   เสถียรพจน์ กรรมการ

7

นายสุเมธ   มณีวัฒนา กรรมการ

8

นายยุทธ   เอี่ยมสอาด

กรรมการ
9 นายไพฑูรย์  หิรัญประดิษฐ์ กรรมการ

10

นายประกิต   ประสิทธิ์ศุภผล กรรมการ

11

นายไพโรจน์   สุวรรณจินดา กรรมการ

12

นายสฤษฏ์พงษ์   เกี่ยวข้อง กรรมการ

13

นายทรงชัย   วงษ์วัชรดำรง

กรรมการ
14 นายจตุพล   ปักเข็ม กรรมการ

15

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ กรรมการ

16

คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กรรมการ

17

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขานุการ

 

—>  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

—>  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์