พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต   หนุเจริญกุล ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร. สันติ   แม้นสิริ กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ ดร. อุทัย   ตันละมัยกรรมการ
5 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา   จันทร์ฉาย กรรมการ
6 ศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณ   เทพชาตรี กรรมการ
7 ศาสตราจารย์ ดร. จริงแท้   ศิริพานิช กรรมการ
8 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสิรฐ   เอื้อวรากุล กรรมการ
9 ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา   บุญค้ำ กรรมการ
10  ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก   เหลือสินทรัพย์ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ (รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด) เลขานุการ
ผู้กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ