สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

► พ.ศ. 2551

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2551 (13 กันยายน 2551)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2551 (8 พฤศจิกายน 2551)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551 (20 ธันวาคม 2551)

► พ.ศ. 2552

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2552 (14 มีนาคม 2552)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 (16 มิถุนายน 2552)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2552 (11 กรกฎาคม 2552)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2552 (12 กันยายน 2552)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2552 (21 พฤศจิกายน 2552)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2552 (26 ธันวาคม 2552)

► พ.ศ. 2553

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2553 (27 มีนาคม 2553)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2553 (8 มิถุนายน 2553)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2553 (17 กรกฎาคม 2553)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2553 (11 กันยายน 2553)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2553 (20 พฤศจิกายน 2553)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2553 (25 ธันวาคม 2553)

► พ.ศ. 2554

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2554 (12 มีนาคม 2554)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ / 2554 (23 เมษายน 2554)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2554 (7 มิถุนายน 2554)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2554 (9 กรกฎาคม 2554)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2554 (10 กันยายน 2554)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2554 (24 ธันวาคม 2554)

► พ.ศ. 2555

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 (10 มีนาคม 2555)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555 (12 มิถุนายน 2555)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 (14 กรกฎาคม 2555)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 (15 เดือน 2555)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2555 (10 พฤศจิกายน 2555)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2555 (29 ธันวาคม 2555)

► พ.ศ. 2556

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2556 (9 มีนาคม 2556)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2556 (11 มิถุนายน 2556)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 (11 กรกฎาคม 2556)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 (21 กันยายน 2556)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2556 (9 พฤศจิกายน 2556)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 (27 ธันวาคม 2556)

► พ.ศ. 2557

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2557 (22 กุมภาพันธ์ 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2557 (8 มีนาคม 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2557 (3 มิถุนายน 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 (5 กรกฎาคม 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ / 2557 (21 สิงหาคม 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2557 (27 กันยายน 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2557 (8 พฤศจิกายน 2557)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2557 (20 ธันวาคม 2557)

► พ.ศ. 2558

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2558 (7 กุมภาพันธ์ 2558)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2558 (21 มีนาคม 2558)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 (10 มิถุนายน 2558)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2558 (11 กรกฎาคม 2558)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2558 (12 กันยายน 2558)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2558 (10 พฤศจิกายน 2558)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2558 (20 ธันวาคม 2558)

► พ.ศ. 2559

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ / 2559 (31 มกราคม 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2559 (12 มีนาคม 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 (14 มิถุนายน 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2559 (9 กรกฎาคม 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2559 (10 กันยายน 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2559 (12 พฤศจิกายน 2559)

 สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2559 (24 ธันวาคม 2559)

► พ.ศ. 2560

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ / 2560 (18 กุมภาพันธ์ 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2560 (11 มีนาคม 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 (6 มิถุนายน 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2560 (15 กรกฎาคม 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2560 (9 กันยายน 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่พิเศษ / 2560 (28 ตุลาคม 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2560 (23 พฤศจิกายน 2560)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2560 (23 ธันวาคม 2560)

► พ.ศ. 2561

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2561 (10 กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2561 (30 มีนาคม 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2561 (12 พฤษภาคม 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2561 (9 มิถุนายน 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 (14 กรกฎาคม 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 (11 สิงหาคม 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2561 (8 กันยายน 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 (20 ตุลาคม 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2561 (10 พฤศจิกายน 2561)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2561 (23 ธันวาคม 2561)

► พ.ศ. 2562

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562 (9 กุมภาพันธ์ 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2562 (30 มีนาคม 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2562 (20 เมษายน 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 (11 พฤษภาคม 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 (8 มิถุนายน 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2562 (13 กรกฎาคม 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2562 (17 สิงหาคม 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 (14 กันยายน 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทายาลัยครั้งที่ 9/2562 (5 ตุลาคม 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2562 (9 พฤศจิกายน 2562)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2562 (21 ธันวาคม 2562)

► พ.ศ. 2563

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2563 (1 กุมภาพันธ์ 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563 (9 พฤษภาคม 2563)

สรุปผล/ลงมติที่ประชุมสภาครั้งที่ 3/2563 (13 มิถุนายน 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2563 (11 กรกฎาคม 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2563 (8 สิงหาคม 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 (12 กันยายน 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2563 (10 ตุลาคม 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2563 (22 ตุลาคม 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8/2563 (14 พฤศจิกายน 2563)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2563 (26 ธันวาคม 2563)

► พ.ศ. 2564

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งที่ 1/2564 ( 13 กุมภาพันธ์ 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งที่ 2/2564 (29 มีนาคม 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2564 (8 พฤษภาคม 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2564 (12 มิถุนายน 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2564 (27 มิถุนายน 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2564 (10 กรกฎาคม 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (14 สิงหาคม 2564)

สรุปผล/มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2564 (11 กันยายน 2564)

 

 

Facebook Comments Box