ปรัชญา-ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา-ปณิธาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ


วิสัยทัศน์

สร้างระบบที่ดีในการบริหารจัดการ  สานต่อนโยบายสภามหาวิทยาลัย  

ใส่ใจการปฏิบัติงาน สู่การเป็นเลิศตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย


พันธกิจ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีพันธกิจ 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการประสานงานและบริหารทั่วไป 

→ งานบริหารทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการประสานงาน/ใช้บริการ  และเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ/มีมาตรฐาน

2. ด้านหน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัย

→ มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

3. ด้านหน่วยธุรการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

→ มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลฯ  ในการทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร  เพื่อเป็นเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัยให้สามารถกำกับดูแลมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองเจตนารมณ์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้  รวมถึงสามารถสนับสนุนผู้บริหารให้มีเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ดีอันจะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็ง  มีการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

4. ด้านหน่วยธุรการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

→มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย  ในอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรมเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 

Facebook Comments Box