ปรัชญา-ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา-ปณิธาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

วิสัยทัศน์

สร้างระบบที่ดีในการบริหารจัดการ สานต่อนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ใส่ใจการปฏิบัติงาน สู่การเป็นเลิศตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการประสานงานและบริหารทั่วไป

 งานบริหารทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับความสะดวก และพึงพอใจในการประสานงาน/ใช้บริการ
และเพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ/มีมาตรฐาน

2. ด้านหน่วยธุรการของสภามหาวิทยาลัย

มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

3. ด้านหน่วยธุรการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ
ในการทำหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือของสภามหาวิทยาลัย
ให้สามารถกำกับดูแลมหาวิทยาลัย ให้ตอบสนองเจตนารมณ์ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้
รวมถึงสามารถสนับสนุนผู้บริหารให้มีเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ดีอันจะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็ง
มีการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

4. ด้านหน่วยธุรการคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
ในอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ว่าด้วยการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

5. ด้านหน่วยธุรการคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มุ่งสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาลนายกสภามมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร บุคลากร ผู้เรียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565