รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครั้งที่ 5/2559 วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2559 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2560 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2560 วันเสาร์ที่  11 มีนาคม 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2560 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2560 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

รายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ว2/2560 (สิงหาคม 2560)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2560 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

รายงานผลมติเวียนสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ว3/2560 (กันยายน 2560)

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งพิเศษ/2560 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2560 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2560 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2561 วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2561 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2561 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2561 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2561 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8/2561 วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9/2561 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561