ประวัติความเป็นมา

 

→ เดิมการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นภารกิจของงานการประชุม ส่วนสารบรรณและอำนวยการ →ต่อมาอธิการบดีได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2550 เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย →และหลังจากนั้นอธิการบดีได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส่วนงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 กำหนดให้สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดีอยู่ในกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่า “ส่วน” ในสำนักงานอธิการบดี อยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

Facebook Comments Box