ประวัติความเป็นมา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2540

เริ่มต้นการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นภารกิจของงานการประชุม ส่วนสารบรรณและอำนวยการ

l

2550

อธิการบดีได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

l

2551

อธิการบดีได้มีประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส่วนงานของอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
กำหนดให้สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสำนักงานอธิการบดี
อยู่ในกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่า “ส่วน” ในสำนักงานอธิการบดี
อยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

l

2562

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสานักงานอธิการบดี สานักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
โดยให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งงานเป็น 2 งาน คือ
งานบริหารทั่วไปและธุรการ และ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box