ประวัติความเป็นมา
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

2540
เริ่มต้นการสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นภารกิจของงานการประชุม ส่วนสารบรรณและอำนวยการ

2550
อธิการบดีได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2550 เป็นต้นไป
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

ข้อมูลสภามหาวิทยาลัย