Home / ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

หมายเหตุ ในกรณีที่เดือนใดไม่มีเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน เลขานุการฯ อาจนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการประชุมในเดือนนั้นได้ตามความเหมาะสม

 รั้งที่ วัน/เวลาประชุม การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานส่งเอกสารให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม ส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1/2562 เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 น. 

24 มกราคม 2562 1 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562* เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 น. 

14 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562
3/2562 เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น.  

3 เมษายน 2562 11 เมษายน 2562
4/2562 เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.00 น. 

26 เมษายน 2562 4 พฤษภาคม 2562
5/2562 เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 น. 

25 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562
6/2562 เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

เวลา 09.00 น. 

27 มิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562
7/2562 เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น. 

25 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
8/2562 เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

เวลา 09.00 น. 

29 สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
9/2562 เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00 น.

26 กันยายน 2562 4 ตุลาคม 2562
10/2562 เสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09.00 น. 

24 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
11/2562  เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

เวลา 14.00 น. 

4 ธันวาคม 2562 13 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ * กำหนดประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Facebook Comments