Home / ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

 รั้งที่ วัน/เวลาประชุม การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานส่งเอกสารให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม ส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1/2561 เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

25 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561
2/2561* ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

15 มีนาคม 2561 23 มีนาคม 2561
3/2561** เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป

5 เมษายน 2561 12 เมษายน 2561
4/2561 เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

26 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561
5/2561 เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

24 พฤษภาคม 2561 1 มิถุนายน 2561
6/2561 เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

28 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561
7/2561 เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

26 กรกฎาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
8/2561 เสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

23 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561
9/2561*** เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

4 ตุลาคม 2561 12 ตุลาคม 2561
10/2561 เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

25 ตุลาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2561
11/2561**** เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

6 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

Facebook Comments