ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ในกรณีที่เดือนใดไม่มีเรื่องสำคัญหรือเร่งด่วน เลขานุการฯ อาจนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติให้งดการประชุมในเดือนนั้นได้ตามความเหมาะสม

 รั้งที่ วัน/เวลาประชุม การส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุม
หน่วยงานส่งเอกสารให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุม ส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
1/2563 เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  17 มกราคม 2563  24 มกราคม 2563
2/2563* เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.  13 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
3/2563 เสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.   3 เมษายน 2563 10 เมษายน 2563
4/2563 เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  24 เมษายน 2563  1 พฤษภาคม 2563
5/2563 เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  29 พฤษภาคม 2563  5 มิถุนายน 2563
6/2563 เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00 น.  26 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
7/2563 เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  24 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
8/2563 เสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  28 สิงหาคม 2563 4 กันยายน 2563
9/2563 เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. 25 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
10/2563 เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  30 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
11/2563**  เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  11 ธันวาคม 2563 18 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ สถานที่ประชุม ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กทม. และ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง

* ครั้งที่ 2/2563 วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.2563 กำหนดประชุม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2563

** ครั้งที่ 11/2563 วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.  2563 กำหนดประชุมนอกสถานที่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

Facebook Comments