บุคลากร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 0 7567 3821
นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 7567 3819
นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 7567 3817
นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 0 7567 3821

 

 

Facebook Comments Box