บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุชสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด

(รองอธิการบดี)
โทร. 0 7567 3821

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล

นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล

นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ

นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0 7567 3821

ศศิวิมล นาคประดิษฐ์ 2

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0 7567 3846

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

นายพงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0 7567 3841