บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุชสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด

(รักษาการแทนรองอธิการบดี)
โทร. 0 7567 3821

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์

(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
โทร. 0 7567 3819

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางปทิตตา จิวธนาธิปสกุล
นางเสาวณีย์ เหล็บเลิศ
ศศิวิมล นาคประดิษฐ์ 2

นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล

โทร. 0 7567 3817

นางเสาวณีย์  เหล็บเลิศ

โทร. 0 7567 3821

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์

โทร. 0 7567 3846

เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว

นายพงศ์พิพัฒน์  พรมแก้ว

โทร. 0 7567 3841