บริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายธีระชัย  เชมนะสิริ ประธานกรรมการ
2 อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) รองประธานกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ
4 นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ กรรมการ
5 นายสุรพันธ์  ปุสสเด็จ กรรมการ
6 ดร.เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ กรรมการ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ กรรมการ
11 นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ กรรมการ
12 นายเอกราช  แก้วเขียว กรรมการ
13 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
15 หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

Facebook Comments Box