บริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายธีระชัย  เชมนะสิริ ประธานกรรมการ
2 อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) รองประธานกรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ
4 นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ กรรมการ
5 นายสุรพันธ์  ปุสสเด็จ กรรมการ
6 ดร.เติมศักดิ์  สุวรรณศักดิ์ กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ กรรมการ
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ กรรมการ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ กรรมการ
11 นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์ กรรมการ
12 นายเอกราช  แก้วเขียว กรรมการ
13 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
14 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
15 หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล