ที่ปรึกษากฎหมาย

คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร. คณิต   ณ นคร ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล   นิติไกรพจน์ กรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์   บรมานันท์ กรรมการ
4 นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ
5 นายสถาพร   ภักดีวงศ์ กรรมการ
6 นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ  ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์   สุขสอาด) เลขานุการ
นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

→  ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box