ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายนนทพล  นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการ
2 ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล กรรมการ
3 ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ กรรมการ
4 นายนพพร  พิชา กรรมการ
5 นางปัทมา  ถ้วยงาม กรรมการ
6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการ
7 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
8 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561