ระเบียบ /คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551


คู่มือระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2551


 

Facebook Comments