คณะทำงานและคณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการด้านจริยธรรมของบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
(1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต
    กรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
หัวหน้าคณะทำงาน
(2) ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
      กรรมการจริยธรรมฯ
คณะทำงาน
(3) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทำงาน
(4) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนคณะทำงาน
(5) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร คณะทำงาน
(6) หัวหน้าส่วนนิติการ คณะทำงาน
(7) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
(8) หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะทำงาน
(9) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยคณะทำงานและเลขานุการ
(10) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะทำงานพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
(1) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิตหัวหน้าคณะทำงาน
(2) ดร.สถาพร ภักดีวงศ์คณะทำงาน
(3) ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลาคณะทำงาน
(4) นายวิวัฒน์ สุขอภิญญาคณะทำงาน
(5) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเลขานุการคณะทำงาน
(6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
(7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

3. คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
(1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าคณะทำงาน
(2) อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ)
คณะทำงาน
(3) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยคณะทำงานและเลขานุการ
(4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
(1) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรประธานอนุกรรมการ
(2) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาอนุกรรมการ
(3) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อนุกรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร อนุกรรมการ
(6) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
(7) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อนุกรรมการและเลขานุการ
(8) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
     กรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
ประธานอนุกรรมการ
(2) ดร.สถาพร ภักดีวงศ์
      กรรมการจริยธรรมฯ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
อนุกรรมการ
(3) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการ
(4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อนุกรรมการ
(6) หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์อนุกรรมการ
(7) หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อนุกรรมการและเลขานุการ
(8) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการ
Facebook Comments Box