คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับที่

รายนาม ตำแหน่ง
วาระการดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 13 ม.ค.61 – 12 ม.ค. 64
2 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
3 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (อธิการบดี) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 1 ก.ค. 59 – 9 ธ.ค. 64
4 นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
6 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 27 ก.พ. 61 – 7 ม.ค. 63
7 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 25 ก.ค. 61 – 7 ม.ค. 63
8 นายบุญชู  ประสพกิจถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 26 ก.ย. 62 – 7 ม.ค. 63
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
10 นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง 26 ก.ย. 62 – 7 ม.ค. 63
11 นายธีระชัย เชมนะสิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
12 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
  -ว่าง- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
13 นายรุจาธิตย์  สุชาโต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้ 8 ม.ค. 60 – 7 ม.ค. 63
14 รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 27 เม.ย. 62 – 26 เม.ย. 65
15 อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 27 เม.ย. 62 – 26 เม.ย. 65
16 อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2 เม.ย. 62 – 1 เม.ย. 65
17 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 2 เม.ย. 62 – 1 เม.ย. 65
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารย์ประจำ 17 ธ.ค. 62  – 1 เม.ย. 65
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด   (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
  นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments