คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับที่

รายนาม

ตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่ง

1

-ว่าง-

นายกสภามหาวิทยาลัย

2

นายธีระชัย  เชมนะสิริ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

3

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

(อธิการบดี)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

1 ก.ค. 59 – 9 ธ.ค. 64

4

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กฤษฎา
เสกตระกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

5

นายบุญชู  ประสพกิจถาวร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

6

ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

7

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

8

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

9

นายรุจาธิตย์  สุชาโต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

10

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

11

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคใต้

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

12

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

13

นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

14

นายสุทิน  พรชัยสุรีย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแต่งตั้ง

8 ต.ค. 63 – 7 ต.ค. 66

15

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากกรรมการสภาวิชาการ

27 เม.ย. 62 – 26 เม.ย. 65

16

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากกรรมการสภาวิชาการ

17 มี.ค. 64 – 26 เม.ย. 65

17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจำ

2 เม.ย. 62 – 1 เม.ย. 65

18

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจำ

2 เม.ย. 62  – 1 เม.ย. 65

19

-ว่าง-

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจำ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด    

(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

 

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> รายนามสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box