คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ กรรมการ
3 นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการ
4 ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย กรรมการ
5 นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร  กุศล กรรมการ
7 นายอนันต์เดช  ศรีราพร กรรมการ
8 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) เลขานุการ
9 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์) ผู้ช่วยเลขานุการ
Facebook Comments Box