คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่ชื่อ -สกุลตำแหน่ง
1ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิตประธานกรรมการ
2ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติกรรมการ
3นายขจร  จิตสุขุมมงคลกรรมการ
4ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชยกรรมการ
5นายโอภาส  เขียววิชัยกรรมการ
6รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร  กุศลกรรมการ
7นายอนันต์เดช  ศรีราพรกรรมการ
8รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด)เลขานุการ
9หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)ผู้ช่วยเลขานุการ