รายนามคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการ

1.นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

กรรมการ

2.ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

3.นายขจร จิตสุขุมมงคล

นายขจร  จิตสุขุมมงคล

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

4.ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

5.นายโอภาส เขียววิชัย

นายโอภาส  เขียววิชัย

(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการองค์การ
และ/หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร

(พนักงานสายวิชาการ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
27 พ.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

7.นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล

นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล

(พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป)

วาระการดำรงตำแหน่ง
14 มี.ค. 65 – 13 มี.ค. 68

เลขานุการ

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสะอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด

(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยเลขานุการ

9.นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์

(หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย)