คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายนนทพล  นิ่มสมบุญ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ
2 นายนพพร  พิชา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รองประธานกรรมการ
3 ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล (ผู้ทรงคุณวฒิ) กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
5 นางปัทมา  ถ้วยงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด) เลขานุการ
7 หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) ผู้ช่วยเลขานุการ
8 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Facebook Comments