คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

ประธานกรรมการ

2

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองประธานกรรมการ

3

นายสุทิน  พรชัยสุรีย์ (ผู้ทรงคุณวฒิ)

กรรมการ

4

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

5

นางปัทมา  ถ้วยงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ

6

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด)

เลขานุการ

7

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

8

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการ