รายนามคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานกรรมการ*

1.นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย

(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ธ.ค. 63 – 25 ธ.ค. 66

รองประธานกรรมการ*

2.ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ธ.ค. 63 – 25 ธ.ค. 66

กรรมการ*

3.นายสุทิน พรชัยสุรีย์

นายสุทิน พรชัยสุรีย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ธ.ค. 63 – 25 ธ.ค. 66

4.นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ธ.ค. 63 – 25 ธ.ค. 66

5.นางปัทมา ถ้วยงาม

นางปัทมา ถ้วยงาม

(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

วาระการดำรงตำแหน่ง
26 ธ.ค. 63 – 25 ธ.ค. 66

เลขานุการ

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด

รองอธิการบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด)

ผู้ช่วยเลขานุการ

7.นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

(นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์)

ฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(นางฉัตรหทัย สุวรรณมาลัย)