กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล ประธานกรรมการ
2 นายสุเมธ  มณีวัฒนา กรรมการ
3 นายภาณุ  เสถียรพจน์ กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สอาดโฉม กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง กรรมการ
6 นางวีระมล  มหาตมวดี กรรมการ
7 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เลขานุการ
8 หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

→ ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

→ ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งประธานกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์