การเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ ประธานกรรมการ
2 อธิการบดี รองประธานกรรมการ
3 คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์ กรรมการ
4 นายรุจาธิตย์  สุชาโต กรรมการ
5 ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณกุล กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา  คุณพนิชกิจ กรรมการ
8 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
9 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
10 หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ
11 หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน