Home / อุทธรณ์ และร้องทุกข์

อุทธรณ์ และร้องทุกข์

คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร. คณิต   ณ นคร ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล   นิติไกรพจน์ กรรมการ
3 นายนพดล   วิลาวรรณ กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์   ชัชวาลย์ กรรมการ
5 ดร. บุญปลูก   ชายเกตุ กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการ
7 นางสาวอาภรณ์   ไชยสุวรรณ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) เลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

Facebook Comments