อุทธรณ์ และร้องทุกข์

คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทุมโฆสิต ประธานกรรมการ
2 ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ กรรมการ
3 นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการ
4 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย กรรมการ
5 นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติกำจร กุศล กรรมการ
7 นายอนันต์เดช  ศรีราพร กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) เลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นายบรรจงวิทย์  ยิ่งยงค์) ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์