การสรรหาอธิการบดี

แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี

หนังสือเชิญผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ 3 ท่าน เข้านำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยและรับการสัมภาษณ์ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

แจ้งประชาคมรับทราบการเลื่อนนำเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรับการสัมภาษณ์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาฯ ทั้ง 3 ท่าน

การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถดำเนินการโดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้