การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2560

เรียน พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกท่าน

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกอบด้วย

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
  2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560
  3. ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2560
  4. แบบเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  5. แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  6. ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยขอให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้นำไปใช้ประกอบการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านระบุชื่อและนามสกุลจริงของผู้แสดงความคิดเห็น และใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์

ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวร้ายป้ายสี หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ

 

คณะกรรมการสรรหาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รัรบความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                 ..คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย..

 

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อเสนอความคิดเห็นผ่านระบบ หรืออ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ